Voorwaarden

VOORWAARDEN VOORSTELLINGEN

Bestelde kaarten worden niet teruggenomen door K&O.

VOORWAARDEN UIT-DE-KUNST-BUS

Omdat K&O Katwijk op basis van uw inschrijving de busreis organiseert en de kaarten inkoopt, willen wij u er op wijzen dat het inleveren van dit formulier ook betekent dat men zich verplicht tot afname en betaling van de kaarten. Het is dus niet mogelijk de kaarten bij verhindering te retourneren aan K&O. Er zijn strikte voorwaarden met betrekking tot betaling, annulering en restitutie. De voorwaarden zijn dat bij een wijziging of annulering, nadat de betaling reeds heeft plaats gevonden, € 10,- aan administratiekosten in rekening zal worden gebracht. Een kaartje is persoonlijk en alleen overdraagbaar met medeweten van K&O. In bijzondere gevallen (bijv. ziekenhuisopname) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk, hetgeen wordt beoordeeld door het bestuur na ontvangst van een schriftelijk verzoek. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de K&O voorwaarden.

VOORWAARDEN CURSUSSEN

Het aanmelden voor een cursus kan via de website of schriftelijk gebeuren. Indien schriftelijk dan dient u het inschrijfformulier aan onze balie in te leveren, of op te sturen per post of per fax. Dus niet per telefoon of per e-mail! Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven.

Is de cursus van uw keuze vol, dan komt u automatisch op de wachtlijst. Bij voldoende animo kan worden besloten een tweede, zg. parallelcursus te starten. U bent niet verplicht daaraan deel te nemen (de cursus zal immers op een ander tijdstip plaatsvinden dan de cursus waar u op hebt ingeschreven). U wordt schriftelijk gevraagd of u aan de parallel cursus wilt deelnemen.

K&O Katwijk is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. Parkeren op het terrein van de school is op eigen risico.

K&O is een stichting zonder winstoogmerk met zeer krappe marges voor kostendekking. Er zijn daarom een aantal strikte voorwaarden met betrekking tot betaling, annulering en restitutie. K&O heeft het recht een cursus waarvoor onvoldoende belangstelling bestaat te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt dan uiteraard volledig terugbetaald, c.q. uw machtiging wordt ongeldig gemaakt. Een cursusplaats is persoonlijk en zonder toestemming van K&O niet overdraagbaar.

Annulering is slechts kosteloos indien u nog geen deelnemersbewijs heeft ontvangen. Als u na ontvangst van de bevestiging van plaatsing, doch voor de start van de cursus wenst te annuleren, worden annuleringskosten ad € 15,– in rekening gebracht. Voor de workshops geldt een annuleringspercentage van 50 % van de workshopprijs. Deze regel is niet van toepassing als de cursus eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige cursusgeld verschuldigd. In bijzondere gevallen ( bijv.ziekenhuisopname, verhuizing ) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk, hetgeen wordt beoordeeld door het bestuur na ontvangst van een schriftelijk verzoek. K&O behoudt zich het recht voor om ieder verzoek tot restitutie zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de K&O voorwaarden.

Betaling uitsluitend contant bij het inleveren van het inschrijfformulier of een eenmalige incassomachtiging afgeven. Is aan een van deze twee voorwaarden niet voldaan, dan kan u niet worden ingeschreven.

Voor de overige voorwaarden kunt u zich wenden tot het kantoor van K&O Katwijk, Sluisweg 16 te Katwijk. Telefoon 071-4016400 071-4016400. Geopend van 10.00 – 12.00 uur. Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten.

START CURSUSSEN EN AANSCHAF BOEKEN EN/OF MATERIAAL

Alle cursussen beginnen op de in deze gids aangegeven tijd en plaats. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bewijs van deelname. Bij de cursussen waar u zelf voor boeken of materiaal moet zorgen is het verstandig te wachten op ontvangst van dit bewijs van deelname alvorens de boeken of het materiaal aan te schaffen. Indien een cursus moet worden geannuleerd of uitgesteld, hoort u dat uiterlijk vijf dagen tevoren. De cursusprijzen zijn exclusief materiaal tenzij anders vermeld.